OPFs arbeid for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering

Bekjempelse og forebygging av hvitvasking er viktig i arbeidet mot økonomisk og organisert kriminalitet. For OPF er det viktig å hindre at det går penger gjennom våre systemer som kan knyttes til hvitvasking. Vi har derfor en plikt til å søke og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og gjør vi ikke denne jobben godt nok kan vi risikere bøter og i verste fall fengsel.

Plikter å stille spørsmål

Du fikk kanskje spørsmål om hva du skal bruke pengene du låner til da du søkte om lån? Eller kanskje vi har kontaktet deg og stilt deg en rekke spørsmål når du har gjort innbetalinger utenom nedbetalingsplanen?

For at vi skal kunne avdekke om en innbetaling kan være knyttet til hvitvasking må vi kjenne kundene våre og kundenes bruk av vårt lånetilbud. «Kjenn din kunde»-prinsippet ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Når vi kjenner kundene våre og deres forventede bruk av tjenestene våre, kan vi lettere avdekke om den faktiske bruken er mistenkelig eller ikke. Dersom du som kunde ikke tar dette på alvor og ikke svarer på spørsmålene, kan du i verste fall risikere at kundeforholdet blir sagt opp.

For deg som boliglånskunde betyr dette også at vi er forpliktet til å holde informasjonen om deg oppdatert. Derfor spør vi fra tid til annen om opplysningene vi har om deg er korrekte. Vi plikter også å spørre om hvor pengene til innbetalingene dine kommer fra, både rutinemessig og ved unormale innbetalinger. Det betyr ikke at vi mistenker at noe er galt.

Hva skjer hvis vi oppdager mistenkelige transaksjoner?

Vi har en plikt til å undersøke alle mistenkelige transaksjoner. I dette arbeidet bruker vi kundenes opplysninger for å se om transaksjonen er i tråd med hva kunden har opplyst oss om hvordan de skal bruke lånet fra oss.

Politisk eksponert person (PEP)

Dersom våre kunder er eller har en tilknytning til en politisk eksponert person, har vi plikt til å gjøre ekstra undersøkelser og følge kundeforholdet ekstra nøye. En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar, eller har innehatt siste 12 måneder, et høytstående offentlig verv eller stilling som nevnt under.

I Norge er det følgende roller som er PEP:

  • Kongen, statsminister, statsråd/minister, viseminister/assisterende minister
  • Stortingsrepresentant og varamedlemmer, statssekretær, politisk rådgiver og departementsråd
  • Medlem av styrende organ i politisk parti, for eksempel hovedstyret
  • Høyesterettsdommer og lagdommer
  • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegiet i Riksrevisjon
  • Medlemmer og varamedlemmer av hovedstyret i Norges Bank
  • Ambassadør og chargé d'affaires (konsul omfattes ikke)
  • Forsvarssjefen, samt de øverste lederne av de ulike forsvarsgrenene (general, generalløytnant og generalmajor, admiral, viseadmiral og kontreadmiral)
  • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak som ivaretar offentlig oppgaver som hører inn under offentlig forvaltning. Kommunale og fylkeskommunale foretak er ikke omfattet
  • Direktør, styremedlem eller person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon (for eksempel FN, EU, EFTA, NATO og WTO)

Plikt til å gjøre ekstra undersøkelser gjelder også kunder som har en nær relasjon til en som er politisk eksponert. For eksempel kan dette være foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefeller, registrert partner eller samboer. I tillegg vil også nære relasjoner i yrkeslivet være omfattet, for eksempel gjennom nær forretningsforbindelse eller at man er reell eier av et foretak sammen med en politisk eksponert person.